Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Czego dotyczy Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków osób, które korzystają ze sklepu internetowego („Klienci”) dostępnego pod adresem www. sklep.miody-polskie.pl, („sklep internetowy”). Postanowienia tego dokumentu dotyczą ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych Klientów, a także  informacji w zakresie profilowania, stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Klientów.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest „MIODY POLSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrej, Mokra 281B, 41-120 Miedźno, NIP 5742058227, REGON 360366736, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534477, („Administrator”).

Jakimi zasadami kieruje się Administrator przetwarzając Państwa dane osobowe

Przetwarzając dane osobowe Klientów Administrator przestrzega zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administrator odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Klientów przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe

Dane osobowe Klienta: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości,a także w celu oferowania Klientom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). 

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO,

a zatem, gdy:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator oświadcza i zapewnia, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych osobowych Klientów spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy (spedytorzy) - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu dostawy towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi (spedytorowi) realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru do Klienta;

 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

 3. banki (podmioty kredytujące) - w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu bankowi (kredytodawcy) obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

 4. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte umowy w sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;

 5. gwarant (podmiot wykonujący naprawę w ramach gwarancji) – w przypadku Klienta, który korzysta z uprawnień w ramach gwarancji lub z odpłatnej naprawy na podstawie uzgodnień pomiędzy Klientem i gwarantem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi realizującemu gwarancję lub powyższe usługi na rzecz Klienta;

 6. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi sklepu internetowego świadczenie za jego pośrednictwem usług elektronicznych, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

 1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

 2. dostawcy umieszczonych na stronie sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej.

Państwa prawa jako osoby udostępniającej dane osobowe

Klient ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;

 1. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Klienta mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Klient nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;

 1. przenoszenia danych – Klient prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Klient może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Klient uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klient udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże musi pamiętać, że brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Klienta uniemożliwia świadczenie usług w postaci sprzedaży towaru będącego podstawą funkcjonowania sklepu internetowego.W celu realizacji uprawnień, o których mowa wyżej polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora biuro@miody-polskie.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Klienta poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

Jak długo Państwa dane będą przetwarzane

Dane osobowe Klientów przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania konta w sklepie internetowym, ale nie krócej niż i do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 6 lat od usunięcia konta w sklepie internetowym albo zawartej transakcji. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Prawo złożenia skargi

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

 1. Profilowanie w sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego towaru do koszyka czy analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 2. Administrator może korzystać w sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy z Klientem, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w sklepie Internetowym. Skutkiem korzystania z profilowania w sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w sklepie internetowym.
 3. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

Technologia cookies i analityka

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu Internetowego.

 1. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje. I tak, ze względu na ich dostawcę są to pliki własne tworzone przez Administratora oraz takie, które należą do osób innych niż Administrator. Ze względu na okres ich przechowywania są to pliki sesyjne, czyli takie które są przechowywane do czasu wylogowania ze sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięciaZe względu na cel ich stosowania są to pliki niezbędne dla prawidłowego działania sklepu internetowego, pliki funkcjonalne, które umożliwiają dostosowanie sklepu internetowego do preferencji Klienta, analityczne, które gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu internetowego oraz marketingowe zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe.

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu Internetowego w następujących celach:

  1) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne),

  2) zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia (pliki Cookies niezbędne

  3) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne),

  4) dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego (pliki Cookies funkcjonalne),

  5) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego (pliki Cookies statystyczne),

  6) badania cech zachowania odwiedzających sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej.

 1. Jest możliwe sprawdzenie na stronie przeglądarki internetowej, jakie pliki Cookies są wysyłane w danej chwili przez stronę sklepu internetowego.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

 1. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Linki i inne odnośniki do innych stron i serwisów

Na stronie sklepu internetowego znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz aktualizowana. Wszelkie jej zmiany spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w sklepie internetowym bądź rozwojem jego funkcjonalności serwisów będą niezwłocznie komunikowane poprzez ogłoszenie na stronie sklepu internetowego lub w wiadomości elektronicznej przesłanej Klientowi, jeśli posiada konto w sklepie internetowym.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl